Burmistrz Kożuchowa informuje o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w 2017 roku na usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu miasta i gminy Kożuchów.

Prace polegające na demontażu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Kożuchowie, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Pomoc finansowa nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdeponowali wyroby zawierające azbest i przekazali do unieszkodliwiania.

W związku z tym właściciele, zarządcy nieruchomości, którzy planują skorzystać z pomocy tutejszego Urzędu i usunąć azbest w roku 2017 proszeni są o złożenie wniosku do Burmistrza Kożuchowa do dnia 5 stycznia 2017 roku.

Wniosek do pobrania jest w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie w biurze podawczym lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej – pok.27 III piętro bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.